ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: กันยายน 2013

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

วิธีสอบแก้ตัววิชาวิถีไทยศึกษา

    ให้นักเรียนที่ติด 0 วิชาวิถีไทยศึกษาเข้าทำแบบทดสอบ exam ใหม่ทั้ง 13 ชุด ให้ได้คะแนนแต่ละชุดไม่ต่ำกว่า 50 เปอร์เซ็นต์  แล้วส่งผลการสอบทาง https://www.facebook.com/sitkrukaroon.suwanraksa    ชุดการสอบที่ต้องทำได้แก่ชุด 101/1,101/2,101/3,101/4,101/5,101/6,101/7,101/8,101/9,พิเศษชุดที่ 1,พิเศษชุดที่ 2,พิเศษชุดที่ 3และ ASEAN
     ส่งตามกำหนดเวลาที่ฝ่ายทะเบียนวัดผลกำหนด  สงสัยติดต่อ 081-9690238                                                             อ่านให้ได้สติ
                                                                   สอบปลายภาค
 
                                สอบคือ  สุดท้าย  ปลายภาค             ง่ายยาก  ไม่เท่า  กันหนา
                                ง่ายดี     คนมี  ปัญญา                    ยากบ้า  คนคร้าน  มันครวญ
                                                                    เกรด

                                เกรดคือ  ปรอท  วัดค่า             ศึกษา  มีผล  แค่ไหน
                                สามสี่  เรียนดี  ดีใจ                 ศูนย์รอ  เตือนให้  ปรับตน
                                                                   ผ-มผ
                                ได้ผ   คือผ่าน  ศึกษา            ชุมนุม  ตราเป็น  หลักฐาน
                                 มผ.  ก็คล้าย  ประจาน            ไม่ผ่าน  ยอมรับ  ปรับปรุง
 
                                                                  มส.
                                 มส.  ไม่สน  สิ่งใด              ให้ไว้  ตอกย้ำ  คำเฉลย
                                เป็นคน  ยอดแย่  จริงเอย      รีบเลย  กลับตัว  กลับใจ