ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: พฤษภาคม 2012

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

นักเรียนที่ค้างส่งงาน

นักเรียนที่ค้างส่งงานหรือส่งงานไม่ครบ
  ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2555
       สงสัยประการใด ติดต่อครูด่วน 081-9690238

ม.4/6  
เลขที่ 18,19,47(สมุด)
เลขที่ 20,22,24,33,39 exam,blog

ม.4/7
เลขที่ 12,36,41(สมุด)
เลขที่ 2,6,8,9,12,16,19,36,39,41,43 exam,blog

ม.4/8
เลขที่ 29,33,41(สมุด)
เลขที่ 10,11,15,18,19,33,48 exam,blog

ม.4/9
เลขที่ 7,10,29,34,39(สมุด)
เลขที่ 2,3,4,5,6,10,20,22,24,28,29,30,31,32,33,34,40,42,48,50exam,blog

ม.4/10
เลขที่ 19(สมุด)
เลขที่ 3,5,8,11,14,17,19,28,29,30,31,36,39,40,43,46,47,49 exam,blog

ม.4/11 (เลขที่เก่า)
เลขที่ 15,16(สมุด)
เลขที่ 2,8,9,11,12,13,15,16,20,22,23,27,32,44 exam,blog

ม.4/12
เลขที่ 3,4,10,31,41(สมุด)
เลขที่ 4,6,8,11,13,14,15,16,22,31,41exam,blog

ม.4/13
เลขที่ 7,18,20(สมุด)
เลขที่ 5,16,18,23,28,29,37,40,41 exam,blog

ม.4/14
เลขที่ 2,4,21,31,35,(สมุด)
เลขที่ 2,3,4,5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,27,28,29,30,32,34,35,36,37 exam,blog

ตรวจสอบการเป็นสมาชิกวิชานี้

                      ตรวจเช็คสมาชิกเว็บไซต์วิชาก้าวทันโลกศึกษา 1 ส 31223