ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: มิถุนายน 2012

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การอบรมการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 รุ่นที่ 2 และรุ่น 3

เสาร์ที่  23  มิถุนายน 2555 นี้ ก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ 3  รายชื่อเอาไว้ แจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
มีใครที่ยังทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ สมัครกันเข้ามา ทำกันให้เสร็จกันไปเลยครับ อาจมีรุ่นที่ 4 แต่ว่าหมดเขต
การสร้างบล็อกส่งครูรุณย์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับ ใครยังไม่ทำก็ให้รีบ ๆทำกันเข้าไป
นะครับ
           
                                                                             รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
      ที่                ชื่อ-สกุล        ห้อง                     หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
นายเติมศักดิ์  หอดอก
นาย้พีรธัช   โอเดนเบอร์เกอร์
นส.ทิพย์นรี  หมัดเหน๊ะ
นส.ชฎาพร  เฑียรฆโรจน์
นส.อรณิชา  ทองบุญยัง
นส.สุทธิพร  หนูวุ่น
นส.ศิริรักษ์  สว่างพงศ์
นส.ยนี  เปาะมะ
นส.ณัฐนันท์  อินทรอาภรณ์
นายธนพล  วงศ์เอี่ยม
นายชินกฤต  แก้วสวัสดิ์
นายไวยเทพ  แก้วทอง
นายภาณุภัทร  โภชนุกูล
นายกิตติพศ  ลูกจันทร์
นายสุกฤษฎ์  ดวงแข
นส.ณัฐกมล  สุรชิต
นส.ชญาณภัทร  เทพฉิม
นส.กนกพร  ทองคง
นส.นวรัตน์  ชมเมือง
นส.ปพิชญา  จารุวรรณโน
นส.ธนวรรณ  ดิศรพงศ์
นส.สโรชา  พลับจีน
นส.ปัทวรรณ  กิ้มแก้ว
นายไมเคิล  เจอร์ราร์ด
นส.กนกพร  ทองคง
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/14
ม.4/14

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมการสร้างบล็อกสำหรับนักเรียนประมวลภาพการอบรม คลิกที่นี่

             รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน  
             วันที่ 9  มิถุนายน  2555   ณ ห้อง 411  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา
ที่                     ชื่อ  สกุล    ห้อง        หมายเหตุ
1 นายธานินทร์  สมนึก 4/11
2 นายธีรภัทร  สุวรรณจินดา 4/11
3 นายกฤตย์  ไมสัน 4/11
4 นส.อัณศยา   สุวรรณขำ 4/10
5 นส.เจนจิรา  ลิ่วชัยชาญ 4/10
6 นายธนภัทร  สังข์คง 4/10
7 นายพรชัย  ทรายแก้ว 4/10
8 นส.อรปรียา  ถีราวุฒิ 4/7
9 นส.สุทธิดา  พุดจันทร์ 4/7
10 นส.สุจิรัตน์  หุยะพันธ์ 4/7
11 นส.กนกวรรณ  จันทร 4/6
12 นส.รุ่งทิวา  พรหมจันทร์ล 4/6
13 นส.หัสยา  พันธุสะ 4/6
14 ดญ.ศศินา  มณีวิทย์ 4/6
15 นส.กรองกาญจน์  มณีรัตน์ 4/9
16 นส.สุพิชญา  คชกาญจน์ 4/9
17 นส.ชุติมา  สุวรรณขำ 4/9
18 ดญ.พิชญา  บุญศรี 4/9
19 นส.สุดารัตน์  บุญสวัสดิ์ 4/7
20 นายชยุตม์  บัวผุด 4/7
21 นายอภิชัย  อักษรคง 4/7
22 นส.ศยามล  เจริญ 4/7
23 นส.ธนพร  วีระชโย 4/7
24 นส.ณัฐมน  บุญแก้วคง 4/7
25 นส.เฉลิมศรี  แก้วไหม 4/7
26 นส.ชาตกานต์  คำเสนาะ 4/7
27 นายณัฐนนท์  น่วมทะวงษ์ 4/7
28 นายชินภัทร  ชุณหวิริยะกุล 4/10
29 นายธนภัทร  บางเสน 4/7
30 นายศิริพงษ์   เจริญเหล่าศิริ 4/7
31 นส.อภิสรา  แก้วเส้ง 4/7
32 นส.วสุนธรา  สอดำ 4/7
33 นส.ปภาวดี  ใสแวว 4/7
34 นส.รุ่งทิพย์  พูลสวัสดิ์ 4/7