ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ทักทายกัน วันเปิดภาคเรียน

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

ทักทายกัน วันเปิดภาคเรียน

  สวัสดีนักเรียน ม.4 ทั้งที่เข้ามาใหม่และศิษย์เก่า ทุกคน การเรียนวิชาการปกครองของไทย นี้ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
   การเรียนในห้องเรียนปกติ

    -นักเรียนเข้าห้องเรียนตามปกติ และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 %
    -ปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในคาบเรียนแต่ละคาบ ให้สำเร็จ
    -บันทึกเนื้อหาสาระวิชา ที่ได้เรียนรู้ลงสมุดบันทึก

   การเรียนนอกห้องเรียน

    -ศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต
    -เข้าศึกษาและทำแบบทดสอบตามที่กำหนดไว้ในบล็อควิชาการปกครองของไทย
    -เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ให้ครบจำนวนชุดข้อสอบที่กำหนด
    -ศึกษาวิธีการสร้างบล็อค และให้สร้างบล็อคส่วนตัว คนละ 1 บล็อค สำหรับการส่งรายงานต่าง ๆ
    -ศึกษาวิธีการในการจัดทำภาพยนต์สั้น ผลิตภาพยนต์สาระคดีสั้น ๆ เกี่ยวกับการปกครองของไทย 
     กลุ่มละ 1 เรื่อง
    -ให้นักเรียน ม.4/6-4/14  ทุกคนสมัครเข้าร่วมเว็บไซต์นี้
 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น