ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: การอบรมการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 รุ่นที่ 2 และรุ่น 3

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การอบรมการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ชั้น ม.4 รุ่นที่ 2 และรุ่น 3

เสาร์ที่  23  มิถุนายน 2555 นี้ ก็มีอีกกลุ่มหนึ่ง เป็นกลุ่มที่ 3  รายชื่อเอาไว้ แจ้งให้ทราบอีกทีนะครับ
มีใครที่ยังทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ สมัครกันเข้ามา ทำกันให้เสร็จกันไปเลยครับ อาจมีรุ่นที่ 4 แต่ว่าหมดเขต
การสร้างบล็อกส่งครูรุณย์ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้แล้วนะครับ ใครยังไม่ทำก็ให้รีบ ๆทำกันเข้าไป
นะครับ
           
                                                                             รายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 2
      ที่                ชื่อ-สกุล        ห้อง                     หมายเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
นายเติมศักดิ์  หอดอก
นาย้พีรธัช   โอเดนเบอร์เกอร์
นส.ทิพย์นรี  หมัดเหน๊ะ
นส.ชฎาพร  เฑียรฆโรจน์
นส.อรณิชา  ทองบุญยัง
นส.สุทธิพร  หนูวุ่น
นส.ศิริรักษ์  สว่างพงศ์
นส.ยนี  เปาะมะ
นส.ณัฐนันท์  อินทรอาภรณ์
นายธนพล  วงศ์เอี่ยม
นายชินกฤต  แก้วสวัสดิ์
นายไวยเทพ  แก้วทอง
นายภาณุภัทร  โภชนุกูล
นายกิตติพศ  ลูกจันทร์
นายสุกฤษฎ์  ดวงแข
นส.ณัฐกมล  สุรชิต
นส.ชญาณภัทร  เทพฉิม
นส.กนกพร  ทองคง
นส.นวรัตน์  ชมเมือง
นส.ปพิชญา  จารุวรรณโน
นส.ธนวรรณ  ดิศรพงศ์
นส.สโรชา  พลับจีน
นส.ปัทวรรณ  กิ้มแก้ว
นายไมเคิล  เจอร์ราร์ด
นส.กนกพร  ทองคง
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/14
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/11
ม.4/14
ม.4/14

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น