ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: อบรมการสร้างบล็อกสำหรับนักเรียน

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2555

อบรมการสร้างบล็อกสำหรับนักเรียนประมวลภาพการอบรม คลิกที่นี่

             รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการอบรมการสร้างบล็อกเพื่อการเรียนการสอน  
             วันที่ 9  มิถุนายน  2555   ณ ห้อง 411  โรงเรียนวรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา
ที่                     ชื่อ  สกุล    ห้อง        หมายเหตุ
1 นายธานินทร์  สมนึก 4/11
2 นายธีรภัทร  สุวรรณจินดา 4/11
3 นายกฤตย์  ไมสัน 4/11
4 นส.อัณศยา   สุวรรณขำ 4/10
5 นส.เจนจิรา  ลิ่วชัยชาญ 4/10
6 นายธนภัทร  สังข์คง 4/10
7 นายพรชัย  ทรายแก้ว 4/10
8 นส.อรปรียา  ถีราวุฒิ 4/7
9 นส.สุทธิดา  พุดจันทร์ 4/7
10 นส.สุจิรัตน์  หุยะพันธ์ 4/7
11 นส.กนกวรรณ  จันทร 4/6
12 นส.รุ่งทิวา  พรหมจันทร์ล 4/6
13 นส.หัสยา  พันธุสะ 4/6
14 ดญ.ศศินา  มณีวิทย์ 4/6
15 นส.กรองกาญจน์  มณีรัตน์ 4/9
16 นส.สุพิชญา  คชกาญจน์ 4/9
17 นส.ชุติมา  สุวรรณขำ 4/9
18 ดญ.พิชญา  บุญศรี 4/9
19 นส.สุดารัตน์  บุญสวัสดิ์ 4/7
20 นายชยุตม์  บัวผุด 4/7
21 นายอภิชัย  อักษรคง 4/7
22 นส.ศยามล  เจริญ 4/7
23 นส.ธนพร  วีระชโย 4/7
24 นส.ณัฐมน  บุญแก้วคง 4/7
25 นส.เฉลิมศรี  แก้วไหม 4/7
26 นส.ชาตกานต์  คำเสนาะ 4/7
27 นายณัฐนนท์  น่วมทะวงษ์ 4/7
28 นายชินภัทร  ชุณหวิริยะกุล 4/10
29 นายธนภัทร  บางเสน 4/7
30 นายศิริพงษ์   เจริญเหล่าศิริ 4/7
31 นส.อภิสรา  แก้วเส้ง 4/7
32 นส.วสุนธรา  สอดำ 4/7
33 นส.ปภาวดี  ใสแวว 4/7
34 นส.รุ่งทิพย์  พูลสวัสดิ์ 4/7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น