ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: นักเรียน ม.4/12 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2555

นักเรียน ม.4/12 ปีการศึกษา 2556 ส่งงาน

50 ความคิดเห็น:

 1. น.ส.กัญญาลักษณ์ ทองสลับล้วน ม.4/12 เลขที่ 23 http://knband.blogspot.com/2013/0

  ตอบลบ
 2. น.ส. พิมพ์ชนก สังข์ทอง ม.4/12 เลขที่35 http://pimbb.blogspot.com/

  ตอบลบ
 3. น.ส วีรินทรื จันทร์ภิรมย์ ม.4/12 เลขที่ 39 http://wnwerin.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. นส.ปิยกาญจน์ ช่วยวงศ์ ม.4/12 เลขที่ 30 ค่ะ http://piyakarn123.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 5. น.ส. ธันยพร ศรีญะพันธ์ ม.4/12 เลขที่ 27 คะ http://nannysad.blogspot.com/

  ตอบลบ
 6. นายทศพล เสาวคนธ์ ม.4/12 เลขที่ 6 http://opormiareko.blogspot.com/

  ตอบลบ
 7. นาย อิศเรศ หีดจันทร์ ม.4/12 เลขที่ 11 http://katetum147.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 8. น.ส. ณัฐวรรณ เฮ็งสมบูรณ์ ม.4/12 เลขที่ 26 http://17nattawan.blogspot.com

  ตอบลบ
 9. น.ส อภิสรา ชาตะวิทยากูล ม.4/12 เลขที่ 16 http://ploychatawittayacul.blogspot.com/

  ตอบลบ
 10. น.ส.เพ็ญนภา สอนไชย ม4/12 เลขที่36http://fonpan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 11. น.ส.ศศธร แสงอรุณ ม.4/2 เลขที่ 40 http://sasathonojrungo.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. น.ส.บุปผา สกุลวงศ์ ม.4/12 เลขที่ 28 http://benzbenzbuppa30.blogspot.com/2013

  ตอบลบ
 13. น.สงนันทนัช อนุสาส์น ม.4/12 เลขที่ 1 ค่ะ http://nantanat412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. น.ส.ชนม์นิภา เทพมณี ม.4/12 เลขที่ 15 ค่ะ http://lnwcinza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 15. น.ส.เมธาวี ชูสุวรรณ ม.4/12 เลขที่ 37 ค่ะ http://methaveenaka.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. น.ส.ชุติกัญญา พิถยพิโลน ม.4/12 เลขที่ 3 ส่งงานค่ะ :: http://ppluhan24.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นาย ธรัญญ์ ประสานสงฆ์ ม.4/12 เลขที่ 22 ส่งงานครับ http://poonsone12.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. นายหมิง หองคอ ม.4/12 เลขที่ 18 ครับ http://badming97.blogspot.com/

  ตอบลบ
 19. น.ส.ลักษมณ ช่วยนุ่ม ม.4/12 เลขที่ 9 ส่งงานค่ะ http://lugsamon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. น.ส ซินดี้ ตาติ๊บ ม.4/12 เลขที่ 24 ส่งงานเเล้วค่ะ http://sindysn.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

  ตอบลบ
 21. น.ส.ศุภัสรา วิริยะสมบัติ ม. 4/12 เลขที่ 4 ส่งงานค่ะhttp://supatsara1wiriyasombat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. นางสาววิชญาดา เพ็ชรกอ ม.4/12 เลขที่ 17 ค่ะ http://bungkee17.blogspot.com/

  ตอบลบ
 23. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 24. นาสาวพรพิศุทธิ์ เพชรศรี เลขที่ 13

  ตอบลบ
 25. นางสาว สโรชา สายกิ้มซ้วน ม.4/12 เลขที่5 ส่งงานค่ะ http://gaemyuki.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. พรพิศุทธิ์ เพชรศรี เลขที่ 13 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 27. น.ส.ชุติสรา ลรรพรัตน์ เลขที่ 12

  ตอบลบ
 28. น.ส.ปิยาพัชร นิรันดรรักษ์ ม.4/12 เลขที่ 20 ส่งงานคะ http://paluipui.blogspot.com/

  ตอบลบ
 29. น.ส. ปัทมพร พัฒทราการญ์ ม 4/12 เลขที่ 2 http://pattamapornpattrakan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. นางสาวนลินรัตน์ เธียนชัยวัฒนา ม.4/12 เลขที่ 8 http://nalin25.blogspot.com/

  ตอบลบ
 31. นส.ฐิตาวี ทองชุม ชั้น ม.4/12 เลขที่7 http://thitaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. น.ส.ศศิชา จันทรังสี ชั้น ม.4/12 เลขที่41
  http://www.ksasicha.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. นางสาว พนัชกร พิศาล ม. 4/12 เลขที่ 32 http://aompnckorn.blogspot.com

  ตอบลบ
 34. นางสาวสุวนา บัวปาน เลขที่43 ม.4/12 ส่งงานค่ะ http://www.suwanasb.blogspot.com/

  ตอบลบ
 35. นางสาวลักษณ์ธนา รัตนพันธ์ ม.4/12 เลขที่ 38 http://laktana.blogspot.com/

  ตอบลบ
 36. สางสาว อรอนงค์ เพชรเจริญ ม.4/12 เลขที่ 10 http://songger1.blogspot.com/

  ตอบลบ
 37. นางสาว ณัฐธิดา เพชรสังข์ เลขที่ 25 ม.4/12 http://natthida412.blogspot.com/

  ตอบลบ
 38. นางสาวพิกุล นวนละออง ม.4/12 เลขที่34 http://stzpang.blogspot.com/

  ตอบลบ
 39. นางสาว พรทิพย์ คุ้มภัย ม.4/12 เลขที่33 (ส่งงานค่ะ)http://porntipkoompai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 40. น.ส.กัญญาลักษณ์ ทองสลับล้วน ม.4/12 เลขที่ 23 (วันแม่)
  http://knband.blogspot.com/2013/05/blog-post

  ตอบลบ
 41. น.ส.นันทนัช อนุสาส์น ม.4/12 เลขที่ 1 (วันเเม่)
  http://wujialilovemama.blogspot.com/

  ตอบลบ
 42. น.ส.สุวนา บัวปาน ม.4/12 เลขที่43 (ส่งงานวันแม่ค่ะ)
  http://suwanabuapan.blogspot.com/2013

  ตอบลบ
 43. น.ส. พิมพ์ชนก สังข์ทอง ม.4/12 เลขที่ 35 (ส่งวันเเม่ค่ะ)
  http://pimbb.blogspot.com/2013/08/blog-post_22.html

  ตอบลบ
 44. นางสาวชนม์นิภา เทพมณี ม.4/12 เลขที่ 15 ค่ะ เรื่อง วันแม่
  http://lnwcinza.blogspot.com/

  ตอบลบ
 45. น.ส. พรพิศุทธิ์ เพชรศรี (ส่งวันแม่ค่ะ)

  ตอบลบ
 46. น.ส. เพ็ญนภา สอนไชย ส่งงานวันเเม่ค่ะ
  http://fonpan.blogspot.com/

  ตอบลบ
 47. นางสาวศุภัสรา วิริยะสมบัติ ม.4/12 เลขที่4 ส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://supatsaracartoon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 48. นางสาว ปัทมพร พัฒทราการญ์ 4/12 เลขที่ 2
  ส่งงานวันเเม่คะ
  http://onemama12.blogspot.com/

  ตอบลบ
 49. นางสาว อภิสรา ชาตะวิทยากูล ม.4/12 เลขที่ 16
  ส่งงานวันแม่ค่ะ
  http://ploychatawittayacul.blogspot.com/

  ตอบลบ
 50. ส่งหลังจากนี้ ให้พริ้นส่งกับอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น

  ตอบลบ