ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ม.4/11

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

ม.4/11

57 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. นางสาว อริญชยา เตะเจริญ เลขที่ 16

  ตอบลบ
 3. นางสาว รัตติยาภรณ์ รุ่งเรือง เลขที่ 10
  http://rattiyaporn0578.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. นางสาวเกศราภรณ์ สอสม 4/11 เลขที่ 32
  เรื่อง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557
  http://kesapon.blogspot.com/

  ตอบลบ
 5. นาย ชนาธิป พิทักษ์วงศ์ 4/11 เลขที่ 12
  http://aqaqawaw.blogspot.com/2014/06/2557.html

  ตอบลบ
 6. นางสาว ภัทราภรณ์ บัวงาม เลขที่ 6
  http://pattarapornbua-ngam.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. นางสาว จีรารัตน์ สุวรรณโณ เลขที่ 34
  http://jerarat.blogspot.com/

  ตอบลบ
 9. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 10. http://filmmemocy.blogspot.com/

  นางสาวธันย์ชนก พุฒทวี เลขที่38 ส่งงานค่ะ

  ตอบลบ
 11. นางสาว ศศิชา หลำเก็ม เลขที่ 11 ม.4/11
  http://monkeyguit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 12. นางสาว ธันยพร ถ้อยคำ ม.4/11 เลขที่ 39
  http://eyetanyaporn.blogspot.com/

  ตอบลบ
 13. นางสาว พิมพ์ณิชา สายช่วย ม.4/11 เลขที่15
  http://z88967199.blogspot.com/

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 15. นาย ภูวรินทร์ พรมจันทร์ เลขที่28 ม.4/11
  http://hardcoreforfilm1.blogspot.com/

  ตอบลบ
 16. นาย ปาราเมศ ประทุมมณี เลขที่27 ม4/11
  http://paramest11.blogspot.com/

  ตอบลบ
 17. นางสาว สุทธิดา พุฒทัศนีย์วงศ์ เลขที่ 20 ม.4/11
  http://nameaqaqawaw.blogspot.com/

  ตอบลบ
 18. http://patipon260640.blogspot.com/
  นาย ปฏิพล ฉัตรทัน ม.4/11 เลขที่ 26 ครับ

  ตอบลบ
 19. นางสาว ทักษิณา แก้วประสิทธิ์ เลขที่ 37 ม.4/11
  http://pinmok2556.blogspot.com/

  ตอบลบ
 20. นางสาวขวัญพร จิตรนุ่ม เลขที่ 33 ม.4/11 ส่งงานแล้วค่ะ
  http://khunporn22.blogspot.com/

  ตอบลบ
 21. นาวสาว น้ำทิพย์ รัตนะพันธ์ เลขที่ 13 ม. 4/11
  http://namenamthip.blogspot.com/

  ตอบลบ
 22. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 23. นางสาว ปาลินี ศรีชัย ม.4/11 เลขที่ 5
  http://palineesrichai.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นางสาว กัญญาวีร์ ทองศรีรักษ์ เลขที่ 31
  http://kanyawee2012.blogspot.com/2014/06/blog-post.html

  ตอบลบ
 25. น.ส ชลลดา สุวรรณบัณฑิต เลขที่ 35
  http://mook9885.blogspot.com/

  ตอบลบ
 26. น.ส.เกศรินทร์ ทองเอียด เลขที่9
  http://ketsarint.blogspot.com/

  ตอบลบ
 27. น.ส.ภาสินี วีรเดชะ เลขที่ 7
  http://pasinee11991010.blogspot.com/2014/06/2557-23-2557.html

  ตอบลบ
 28. ลูกศิษย์ที่ยังไม่ส่งบล็อกได้แก่ 1,2,4,7,14,15,17,18,19,21,23,24,25,29,30,36,40,41,43,44,45

  ตอบลบ
 29. น.ส อรพรรณ ศรีประเสริฐ เลขที่ 45
  http://gifpy.blogspot.com/

  ตอบลบ
 30. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 31. น.ส. ศศิชา หลำเก็ม เลขที่10
  http://monkeyguit.blogspot.com/

  ตอบลบ
 32. น.ส.พิมพ์ณิชา สายช่วย เลขที่ 15

  http://dreamjame.blogspot.com/

  ตอบลบ
 33. น.ส ทักษิณา แก้วประสิทธิ์ เลขที่ 36
  http://pinmok255.blogspot.com/

  ตอบลบ