ให้นักเรียนทำรายงานเรื่อง "การรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557" ทำลงในบล็อกของนักเรียนเอง และให้นักเรียนส่งรายงาน ให้ตรงห้องเรียนของนักเรียนด้วยภายใน 30 มิถุนายน 2557 วิชาการปกครองของไทย ระดับชั้น ม.4: ร้ายหนักนักเรียนไทย

วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร้ายหนักนักเรียนไทย

 ภาระหนักตกอยู่กับโรงเรียน โดยเฉพาะคุณครูทั้งหลาย ต้องปรับกลเม็ด กลวิธีในด้านการสอนควบคู่กับการอบรมด้านกิิริยามารยาท คุณธรรม จริยธรรม ต้องมียุทธวิธีใหม่ๆออกมาเพื่อสกัดกั้นพฤติกรรมของนักเรียน สมัยปัจจุบันที่ผกผันไปในทางลบ ในทางที่ไม่พึงประสงค์ของสังคม จนส่งผลไปถึงนักเรียนกลับกลายเป็นภัยสังคมเสียเอง. นี่แหละคือตัวบ่งชี้ความสำเร็จของการจัดระบบการศึกษาของประเทศไทยของเรา ถึงเวลาแล้วที่บุคลากรการศึกษาโดยเฉพาะครูเราต้องระดมพลังความคิดในการปรับ ปรุง เพิ่มเติมยุทธวิธีใหม่ๆเพื่อฝึกฝนอบรมให้ศิษย์ของพวกเราเป็นคนดีของสังคมให้ จงได้ อย่าปล่อยวางนิ่งเฉยกับพฤติกรรมที่ศิษย์เรากระทำไม่ดีในโรงเรียน จนกลายเป็นสิ่งธรรมดาในความรู้สึกของนักเรียนกลายเป็นความเคยชินไปในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ เช่นศิษย์พูดคำหยาบ แต่งกายไม่ถูกต้อง ก็อย่าปล่อยวาง เพราะสิ่งเล็กๆเหล่า จะสะสมจนกลาย
เป็นปัญหาใหญ่ได้ในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น